Aktualności

Własny biznes szansą na rozwój regionu!

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju w partnerstwie z Podkarpackim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek realizuje projekt „Własny biznes szansą na rozwój regionu!”.

Celem projektu jest „Zwiększenie zatrudnienia poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw”. Projekt jest adresowany do osób powyżej 30 roku życia: bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym należących do grup osób będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: długotrwale bezrobotnych, powyżej 30 roku życia, kobiet, z niepełnosprawnościami i o niskich kwalifikacjach.

Adresy Biura projektu:

 • Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek: ul. Słowackiego 24/67a, 35-060 Rzeszów.
 • Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju, ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk

Więcej informacji i dokumenty do pobrania na stronie lidera projektu - Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.07.03.00-18-0033/19-00 zawartej z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w dniu 30 września 2020 r.

Logotypy 

 

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA – COVID-19

Pożyczka Płynnościowa przeznaczona jest na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

W ramach Pożyczki finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Podstawowe warunki udzielania wsparcia:

KWOTA POŻYCZKI: do 600 000 złotych

OKRES SPŁATY: do 72 miesięcy

KARENCJA STANDARDOWA: do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki

OPROCENTOWANIE:

- na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis) – 0%

- na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, w wysokości i zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r.

     1,23 % – w pierwszym roku trwania pożyczki,

     1,48% – w drugim i trzecim roku trwania pożyczki,

     1,98% – w czwartym, piątym i szóstym roku trwania pożyczki,

- na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej – od 1,98%

WKŁAD WŁASNY – Brak

PROWIZJA – Brak

Dokumenty do pobrania

 

 

Pomoc dla Pożyczkobiorców – pandemia COVID – 19

Informujemy, że mając na uwadze obecną, nadzwyczajną sytuację epidemiologiczną, która może wpływać negatywnie na kondycję ekonomiczno – finansową przedsiębiorców, Pożyczkobiorcom Funduszu Pożyczkowego proponujemy pomoc.

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny i udokumentowany wniosek klienta proponujemy karencję w spłacie kapitału pożyczki. Maksymalny okres karencji może wynosić do 6 miesięcy. Przez okres karencji spłacane będą odsetki. Spłata kapitału (harmonogram spłaty pożyczki) wydłuży się o wnioskowany okres karencji.

Procedura ubiegania się o wsparcie celowe:
Uwaga: Na dzień wpływu wniosku należy mieć uregulowane wszystkie zaległości w spłacie pożyczki.

 1. W celu przystąpienia do procedury o przyznanie wsparcia celowego, Wnioskodawca przedkłada:
  1. Wniosek o karencję/wsparcie celowe (podpisany zgodnie z reprezentacją) w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub/i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., lub/i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
   oraz
  2. Załączniki do wniosku: dane finansowe potwierdzające pogorszenie się sytuacji firmy w związku z epidemią tj.:
   Wydruki z sytemu księgowego zestawień przychodów i kosztów (w przypadku ryczałtu przychodów) narastająco i za każdy miesiąc (styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj. czerwiec) roku 2019 i 2020. (np. z systemu Optima wydruki tzw. Bilans firmy) w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub/i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., lub/i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
 2. Formularz wniosku jest dostępny na stronie: www.lsr.pl
 3. Wniosek powinien być zaparafowany na każdej stronie i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu.
 4. Każdy wniosek odpowiednio udokumentowany będzie indywidulanie i wnikliwie analizowany pod kątem sytuacji ekonomicznej.
 5. Po podjęciu decyzji o przyznaniu wsparcia celowego, Wnioskodawca otrzyma aneks do umowy pożyczki wraz z zaktualizowanym harmonogramem spłat pożyczki oraz korektą zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.
 6. Obowiązkiem Wnioskodawcy jest odesłanie do siedziby LSR podpisanych dokumentów:
  1. Aneksu do umowy pożyczki i zaktualizowanego harmonogramu,
  2. Oryginału wniosku o karencję/wsparcie celowe wraz z załącznikami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem.

Do pobrania: wniosek

 

Kolejne środki na wsparcie podkarpackich przedsiębiorców

Zarząd województwa chce przeznaczyć dodatkowe pieniądze na pomoc dla podkarpackich przedsiębiorców. Chodzi o 20 mln złotych, które pozostały z Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Zostaną one przeznaczone na preferencyjne kredyty dla lokalnych firm. Zaś w pożyczkach już udzielonych firmom na kwotę 100 mln zł z tej samej puli, z pieniędzy pozostałych z poprzedniego RPO - będą dodatkowe ułatwienia.

Zgodę na takie zagospodarowanie funduszy, które pozostały w dyspozycji zarządu województwa, wydała już Komisja Europejska.

- To będzie dodatkowe, znaczące wsparcie dla naszego regionalnego biznesu. Unia dała już zielone światło. Czekamy teraz na specustawę, która trafiła już do sejmu, a po niej na rozporządzenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Wszystkie decyzje zapadną w ciągu najbliższych dni – tłumaczy marszałek Władysław Ortyl.

Pieniądze zostaną przeznaczone na niskooprocentowane, preferencyjne pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorców z całego Podkarpacia. Podejmowane są już działania, aby środki te zostały udostępnione w ramach projektu, który będą realizować w imieniu samorządu województwa m.in.  Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju.

W sumie z RPO na lata 2007-2013 pozostało 120 mln złotych. Ale 100 mln zostało już wcześniej rozdysponowane przez wymienione wyżej instytucje i zakontraktowane w formie pożyczek oraz poręczeń dla podkarpackich przedsiębiorstw. Jednak w związku ze złą sytuacją gospodarczą, spowodowaną pandemią COVID -19 instytucje te będą wprowadzały – za zgodą zarządu województwa – zmiany w dotychczas obowiązujących umowach pożyczkowych i poręczeniowych tak, aby pomóc firmom, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Pomoc – w ramach podpisanych już umów będzie polegać na:

 • aneksowaniu umów pożyczkowych w zakresie tymczasowego zawieszenia spłaty kapitału i odsetek, co oznacza udzielenie dodatkowej karencji w spłacie, na okres nie dłużej niż do 6 miesięcy;
 • aneksowaniu umów pożyczkowych w zakresie wydłużenia terminu jej obowiązywania o okres udzielonej karencji w spłacie, na okres nie dłużej niż do 6 miesięcy;
 • aneksowaniu umów poręczeniowych poprzez wydłużenie okresu ich obowiązywania o taki sam okres, jak umowy kredytowe/pożyczkowe.

Źródło: https://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-a-koronawirus/2518-kolejne-srodki-na-wsparcie-podkarpackich-przedsiebiorcow

 

Informacja dla klientów Leżajskiego Stowarzyszenie Rozwoju

Szanowni Państwo,

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną ze stwierdzonymi przypadkami zakażenia koronawirusem, zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie bezpośrednich wizyt w biurze LSR.

 

Wszelkie sprawy niewymagające osobistego kontaktu prosimy załatwiać drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 

Numery telefonów oraz adresy e- mail znajdą Państwo na stronie: lsr.pl/kontakt

 

 • Biuro rachunkowe – 500 257 636
 • Fundusz pożyczkowy – 500 257 663
 • Usługi doradcze – 531 872 424

 

Kontakt

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju

ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk

tel. 17 242 79 08 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Zamów newsletter