Aktualności

Dotacje bezpośrednie dla MŚP

  • Drukuj

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej. Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminie konkursu.

Nabór wniosków rozpoczyna się 30 grudnia 2016, od godziny 8.00 i potrwa do 20 stycznia 2017, do godziny 15:30.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 60% wydatków kwalifikowanych.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 zł, maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 zł.

Więcej informacji