Aktualności

Własny biznes szansą na rozwój regionu!

  • Drukuj

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju w partnerstwie z Podkarpackim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek realizuje projekt „Własny biznes szansą na rozwój regionu!”.

Celem projektu jest „Zwiększenie zatrudnienia poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw”. Projekt jest adresowany do osób powyżej 30 roku życia: bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym należących do grup osób będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: długotrwale bezrobotnych, powyżej 30 roku życia, kobiet, z niepełnosprawnościami i o niskich kwalifikacjach.

Adresy Biura projektu:

  • Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek: ul. Słowackiego 24/67a, 35-060 Rzeszów.
  • Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju, ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk

Więcej informacji i dokumenty do pobrania na stronie lidera projektu - Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.07.03.00-18-0033/19-00 zawartej z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w dniu 30 września 2020 r.

Logotypy