Więcej biznesu na Podkarpaciu - aktualności - I edycja


27-07-2015 Końcowe rozliczenie wsparcia finansowego

Z uwagi na zbliżający się koniec okresu trwałości inwestycji zrealizowanych przez Państwa w ramach projektu "Więcej biznesu na Podkarpaciu" przypominamy o konieczności osobistego odbioru weksla, stanowiącego zabezpieczenie dotacji. Przy odbiorze weksla należy złożyć zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt prowadzenia działalności gospodarczej nieprzerwanie przez 12 miesięcy od daty jej rozpoczęcia.

 

23-02-2015 Końcowe rozliczenie wsparcia finansowego

Poniżej udostępniamy wzór zestawienia umożliwiającego końcowe rozliczenie wsparcia pomostowego. Dokument ten należy złożyć wraz ze standardowymi dokumentami rozliczającymi VI transzę wsparcia pomostowego. Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć do siedziby LSR najpóźniej do dnia 10.03.2015r.

Zestawienie wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego za okres sześciu miesięcy otrzymywania wsparcia pomostowego

Ponadto przypominamy, że kopię formularza ZUS DRA wraz z potwierdzeniami zapłaty składek ubezpieczeniowych należy dostarczać co miesiąc do końca okresu trwania projektu, tj. do 12-ego miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej włącznie.

 

23-02-2015 Utrudniony kontakt z personelem projektu

W związku z prowadzonymi wizytami monitorującymi realizację inwestycji przez Uczestników I edycji projektu, prosimy o kontaktowanie się w sprawach projektowych drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.), gdyż kontakt telefoniczny i osobisty z personelem projektu może być utrudniony z uwagi na częste całodniowe wyjazdy i przebywanie w terenie.

 

09-01-2015 Zasady wypłacania i wydatkowania wsparcia pomostowego

W związku z pojawiającymi się zapytaniami ze strony Uczestników projektu przypominamy, że zgodnie z § 3 ust. 3 Umowy na udzielenie wsparcia pomostowego, kolejne transze wypłacane są do 20-go dnia każdego miesiąca. Wsparcie pomostowe rozliczane jest jednak fakturami a nie przelewami, co oznacza, że koszty należy ponosić już od 1-go dnia kolejnego miesiąca i nie ma potrzeby wstrzymywania się z ponoszeniem kosztów do momentu otrzymania kolejnej transzy wsparcia. Wręcz zalecane jest zbieranie i opłacanie faktur od początku miesiąca, aby możliwe było wykorzystanie pełnej kwoty otrzymanego wsparcia w okresie jednego miesiąca kalendarzowego (środki z wsparcia pomostowego mają być przeznaczane na bieżące koszty działalności, co oznacza, że nie można ich kumulować na rachunku bankowym). Nie wydatkowanie miesięcznych transz wsparcia pomostowego na bieżąco skutkować będzie zwrotem niewykorzystanych środków wraz z odsetkami karnymi.

 

18-12-2014 Rozliczanie wsparcia pomostowego

Przypominamy, że do 10 dnia każdego miesiąca zobowiązani są Państwo dostarczyć do siedziby Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju dokumenty rozliczające kolejne otrzymane transze wsparcia pomostowego.

Na comiesięczne rozliczenie wsparcia pomostowego składa się:

oraz, w przypadku zapłaty składek ZUS w miesiącu kolejnym, gdy przelewy te nie widnieją na wspomnianym powyżej wyciągu:

  • parafowane oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem pojedyncze potwierdzenia dokonania przelewów do ZUS

 

UWAGA!!!
Przyjmowane są tylko kompletne rozliczenia i tylko do 10 dnia każdego miesiąca. Przekroczenie tego terminu bądź niezłożenie kompletu dokumentów skutkuje zaprzestaniem wypłaty dalszych transz dotacji.06-11-2014 Utrudniony kontakt z personelem projektu

W związku z prowadzonymi wizytami monitorującymi realizację inwestycji przez Uczestników I edycji projektu, prosimy o kontaktowanie się w sprawach projektowych drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.), gdyż kontakt telefoniczny i osobisty z personelem projektu może być utrudniony z uwagi na częste całodniowe wyjazdy i przebywanie w terenie.

 

16-10-2014 Wzory opisów dokumentów księgowych

Wszystkie dokumenty księgowe (faktury, umowy kupna sprzedaży) potwierdzające fakt:

  • zrealizowania inwestycji objętej Harmonogramem rzeczowo – finansowym,
  • poniesienia wydatków w ramach wsparcia pomostowego

powinny być odpowiednio opisane przez Uczestnika projektu.

Poniżej udostępniamy wzory opisów, które powinny się znaleźć na ich odwrocie ww. dokumentów (po uzupełnieniu o właściwe dane można je nadrukować lub przepisać). Pomocniczo zamieszczamy także przykładowe treści wspomnianych opisów oraz plik z komentarzem do wypełnianych danych.

Wzór opisu faktury – wsparcie finansowe
Wzór opisu faktury – wsparcie pomostowe
Opis faktur z komentarzem – wsparcie finansowe
Przykładowe opisy faktur – wsparcie finansowe

 

23-09-2014 Dodatkowy dokument do rozliczania wsparcia pomostowego

Niniejszym informujemy, iż do comiesięcznego rozliczenia wsparcia pomostowego w postaci deklaracji ZUS DRA oraz wyciągu bankowego z potwierdzeniem zapłaty składek wymagane będzie dodatkowo oświadczenie o wydatkowaniu wsparcia pomostowego zgodnie z przeznaczeniem (wzór poniżej). W związku z powyższym do 10 dnia każdego miesiąca zobowiązani są Państwo dostarczyć do Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju następujące dokumenty:

  1. kopia deklaracji ZUS DRA za dany miesiąc potwierdzona za zgodność z oryginałem
  2. kopia wyciągu za dany miesiąc potwierdzona za zgodność z oryginałem
  3. oryginał oświadczenia o wydatkowaniu wsparcia pomostowego zgodnie z przeznaczeniem

 

16-09-2014 Wzory dokumentów do rozliczenia inwestycji

Poniżej udostępniamy zestaw dokumentów umożliwiających rozliczenie inwestycji realizowanych w ramach umowy o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Prosimy o bardzo uważne zapoznanie się z dokumentem pt. "Instrukcja do rozliczenia", w którym znajdują się wszelkie informacje potrzebne do złożenia prawidłowego rozliczenia.

Jednocześnie przypominamy o konieczności wykorzystania doradztwa specjalistycznego w wymiarze 3 godzin, którego przedmiotem może być m.in. pomoc w opracowaniu poprawnego rozliczenia. Nadmieniamy, że rozliczenia inwestycji niekompletne, niepoprawnie wypełnione lub niezawierające wszystkich wymaganych załączników nie będą przyjmowane.  W związku z tym prosimy o kontakt w celu ustalenia terminów spotkań, bowiem w innym wypadku terminy zostaną narzucone z góry.

INSTRUKCJA DO ROZLICZENIA
Zestawienie wydatków cz.I - plik .doc
Zestawienie wydatków cz.II - plik .xls
Zał. 1 i 2 - Oświadczenia o dokonaniu zakupów
Zał. 7 – Oświadczenie o przesunięciach
Zał. 8 – Oświadczenie o rzeczach używanych
Zał.10 – Oświadczenie o środku transportu
Zal.14 – Oświadczenie o remoncie

 

06-08-2014 Wzory umów podpisywanych przez uczestników I edycji

Poniżej zamieszczamy wzory umów o wsparcie finansowe, które będą zawierane z uczestnikami I edycji projektu na okoliczność przyznawania jednorazowych dotacji inwestycyjnych oraz 6-miesięcznego wsparcia pomostowego.

Wzór umowy o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
Wzór umowy na udzielenie wsparcia pomostowego

 

01-08-2014 Instrukcja postępowania dla uczestników I edycji projektu

Poniżej udostępniamy instrukcję postępowania dla uczestników I edycji projektu, którzy znajdują się na liście osób rekomendowanych do dofinansowania, oraz wzory oświadczeń potrzebnych do dokumentacji.
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA
Regulamin zabezpieczeń
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – UWAGA: nowy Wzór!
Oświadczenie o pomocy de minimis
Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
Oświadczenie MSP
Oświadczenie o płatnościach bezgotówkowych

 

24-07-2014 Zakończenie oceny merytorycznej wniosków o wsparcie finansowe

Informujemy, iż zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o wsparcie finansowe złożonych przez Uczestników I edycji projektu. W związku z powyższym poniżej publikujemy wstępne listy rankingowe z wynikami oceny. Ostateczne listy rankingowe udostępnione zostaną po zakończeniu procedury odwoławczej. Harmonogram kolejnych działań wygląda następująco:

24-25 lipca - wysyłanie na adresy mailowe oraz pocztowe pisemnych powiadomień o wynikach oceny biznesplanów wraz z uzasadnieniem i uzyskanym wynikiem punktowym.

28 lipca - 1 sierpnia – okres składania odwołań przez uprawnionych do tego uczestników (4 dni robocze od otrzymania powiadomienia).
Przypominamy, że zgodnie z § 7 Regulaminu udzielania wsparcia finansowego, procedura odwoławcza dotyczy tylko i wyłącznie wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej, które nie znalazły się na wstępnej liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania, a nie dotyczy wniosków, którym została pomniejszona kwota dofinansowania zakupów inwestycyjnych na etapie oceny merytorycznej. Oznacza to, że odwołanie mogą złożyć jedynie autorzy wniosków znajdujących się na Liście Rezerwowej bądź Liście Wniosków bez minimum punktowego. Uczestnik projektu, którego wniosek nie znalazł się na głównej liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania, ma możliwość złożenia pisemnego odwołania od decyzji Komisji Oceny Wniosków, jednakże tylko w zakresie oceny biznes planu. Odwołanie nie może dotyczyć rozszerzenia biznes planu o nowe treści, a nie zachowanie tego warunku będzie skutkowało nie przyjęciem odwołania.

4 - 8 sierpnia – okres na rozpatrzenie ewentualnych odwołań (5 dni roboczych)

Osoby znajdujące się na Wstępnej Liście Rankingowej proszone są o zapoznanie się z procedurą rejestrowania działalności gospodarczej oraz znalezienie poręczycieli  spełniających wymagania określone w Regulaminie zabezpieczeń. Szczegółowa instrukcja dotycząca dalszego postępowania i obowiązujących terminów udostępniona zostanie w najbliższych dniach na stronie internetowej projektu.

UWAGA!!!
NIE WOLNO ROZPOCZYNAĆ PROCEDURY REJESTRACJI FIRMY ANI DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZED UDOSTĘPNIENIEM SZCZEGÓŁOWEJ INSTRUKCJI POSTĘPOWANIA!

Lista rankingowa biznesplanów – kobiety
Lista rankingowa biznesplanów - mężczyźni

17-07-2014 Wyniki weryfikacji formalnej wniosków złożonych przez uczestników I edycji

Poniżej publikujemy wyniki weryfikacji formalnej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych przez Uczestników I edycji projektu.

Wyniki weryfikacji formalnej wniosków złożonych w ramach I edycji

 

24-06-2014 Informacjadla uczestników I edycji: załączniki do wniosku o wsparcie finansowe

W związku z licznymi zapytaniami uczestników I edycji projektu udostępniamy przykłady zakładek możliwych do zastosowania przy składaniu wniosku o wsparcie finansowe.
Jednocześnie informujemy, iż w celu uwiarygodnienia informacji wpisanych do biznesplanu zalecane jest potwierdzenie ich dokumentami źródłowymi (kopie dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów, świadectw pracy, porozumień współpracy, umów najmu itp.).

 

17-06-2014 Zmiana terminu naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla uczestników I edycji

W związku z niezbędnymi zmianami w harmonogramie projektu informujemy, iż przyspieszony został nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego od uczestników I edycji projektu "Więcej biznesu na Podkarpaciu". Wnioski wraz z biznesplanami można składać już od 30 czerwca, jednak nie później niż do 4 lipca 2014r. Za zmiany serdecznie przepraszamy.
Jednocześnie informujemy, iż w dokumentacji dotyczącej wsparcia finansowego udostępniony został Regulamin zabezpieczeń wsparcia finansowego i pomostowego – prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

11-06-2014 Aktualizacja harmonogramu doradztwadla I edycji projektu WIĘCEJ BIZNESU NA PODKARPACIU

Poniżej zamieszczamy zaktualizowany harmonogram doradztwa dla pierwszej edycji projektu „Więcej biznesu na Podkarpaciu”. Zmiany dotyczą zgłoszeń numer 74 i 88.

Harmonogram doradztwa

 

03-06-2014 Aktualizacja harmonogramu doradztwadla I edycji projektu WIĘCEJ BIZNESU NA PODKARPACIU

Poniżej zamieszczamy zaktualizowany harmonogram doradztwa dla pierwszej edycji projektu „Więcej biznesu na Podkarpaciu”. Zmiany dotyczą zgłoszeń numer 100, 181 i 30. Przesunięty został również termin ostatniego spotkania z doradcą dla wszystkich uczestników.

Harmonogram doradztwa

 

03-06-2014 Informacje dla uczestników I edycji projektu WIĘCEJ BIZNESU NA PODKARPACIU

Informujemy, iż nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego do pierwszej edycji projektu „Więcej biznesu na Podkarpaciu” prowadzony będzie w dniach od 7 do 11 lipca 2014r (zmiana!: od 30 czerwca do 4 lipca 2014r.). Uczestnicy projektu zobowiązani są do zapoznania z niezbędną dokumentacją umieszczoną w kategorii „Wsparcie finansowe” oraz złożenia we wskazanym terminie wypełnionego Wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.
Zasady składania aplikacji o przyznanie pomocy umieszczone są w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego.
Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju zastrzega sobie prawo do zmiany wskazanego powyżej terminu o czym niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej projektu.

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Biznesplan (aktualizacja 03.06.2014)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

 

27-05-2014 Aktualizacja harmonogramu doradztwa przed rozpoczęciem działalności

Poniżej zamieszczamy zaktualizowany harmonogram doradztwa. Zmiany dotyczą zgłoszeń numer 100, 139 i 181.

Zaktualizowany harmonogram doradztwa

27-05-2014 Formularz biznesplanu

W związku z rozpoczęciem w ramach projektu realizacji szkoleń i doradztwa udostępniony został formularz biznesplanu w wersji do edycji. Plik znajduje się w kolumnie „Dokumenty do pobrania” oraz poniżej niniejszej informacji. W celu ułatwienia Państwu pracy na formularzu, nie ustawiono w nim ograniczenia edytowania, jednak jakiekolwiek zmiany jego formatu są niedopuszczalne i grożą odrzuceniem wniosku o dofinansowanie ze względów formalnych. Po wypełnieniu biznesplanu zalecane jest porównanie jego formatu z wersją PDF.
Przypominamy, że do poprawnego wypełnienia biznesplanu wymagane jest posiadanie pakietu MS Office w wersji 2007 lub wyższej.

Biznesplan (PDF)
Biznesplan (DOC)

 

22-05-2014 Wzór umowy szkoleniowo-doradczej

Poniżej publikujemy do Państwa wiadomości umowę szkoleniowo-doradczą, którą podpiszą Państwo w pierwszym dniu szkolenia/doradztwa. Jednocześnie przypominamy o konieczności dostarczenia na pierwszy dzień szkolenia/doradztwa podpisanej deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Wzór umowy szkoleniowo-doradczej

 

22-05-2014 Przerwa w funkcjonowaniu biura projektu

Informujemy, iż w dniu 23 maja (piątek) biuro projektu będzie nieczynne, w związku z czym personel projektowy w tym dniu będzie niedostępny. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy 26 maja.

22-05-2014 Zwrot kosztów dojazdu

Uczestnicy projektu biorący udział w szkoleniach i doradztwie mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia – pod warunkiem rzeczywistego ich ponoszenia oraz odpowiedniego udokumentowania. Szczegółowe zasady zwrotu kosztów dojazdu oraz wzory formularzy zamieszczamy poniżej.

Zasady zwrotu kosztów dojazdu
Wniosek o refundację dojazdów komunikacją publiczną
Wniosek o refundację dojazdów samochodem
Karta spotkań w ramach doradztwa
Oświadczenie użyczenia samochodu

 

21-05-2014 Harmonogram doradztwa przed rozpoczęciem działalności

Zgodnie z informacją z dnia 16 maja publikujemy harmonogram doradztwa przed rozpoczęciem działalności. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem, ponieważ pierwsze terminy spotkań rozpoczynają się już 28 maja. W pierwszej kolejności z doradztwa korzystać będą osoby z 3 grupy szkoleniowej.
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 6 ust. 3. Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie uczestnicy projektu zobowiązani są do wykorzystania w 100% (5 godzin) doradztwa przed złożeniem wniosku o przyznanie wsparcia finansowego. Nie wykorzystanie 100% doradztwa jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Projekcie oraz zwrotem kosztów za otrzymane wcześniej wsparcie.

Harmonogram doradztwa

21-05-2014 Program szkolenia z przedsiębiorczości

Poniżej publikujemy program szkolenia z przedsiębiorczości. Każdy dzień szkoleniowy rozpoczyna się o godzinie 8:00 i trwa do godziny 15:00 (niektóre osoby otrzymały informację o rozpoczęciu szkolenia o godzinie 9:00 – za zmianę przepraszamy). Program jest uniwersalny i obowiązuje wszystkie grupy szkoleniowe utworzone w ramach I edycji projektu. Prosimy o punktualne stawianie się w dniu szkolenia jednocześnie przypominając, że zgodnie z § 6 ust. 3. Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie uczestnicy projektu zobowiązani są do ukończenia szkolenia z absencją nieprzekraczającą 20% (8 godzin), przy czym godzin tych nie można dzielić na kilka dni. W praktyce dopuszczalna jest nieobecność tylko w jednym dniu szkolenia. Nieobecność na szkoleniu więcej niż jeden dzień jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Projekcie oraz zwrotem kosztów za otrzymane wcześniej wsparcie.
Ponadto informujemy, że podczas szkoleń uczestnicy mają zapewniony catering w formie zimnych i ciepłych napojów oraz ciastek, a także jedno danie w przerwie obiadowej.

Program szkolenia

 

16-05-2014 Szkolenia dla uczestników projektu

W związku z wyłonieniem grupy uczestników projektu informujemy, iż I etapem udziału w projekcie będzie uczestnictwo w szkoleniach z przedsiębiorczości i indywidualnym doradztwie zawodowym. Uczestnicy zostaną podzieleni na 3 grupy szkoleniowe. Jeden cykl szkoleniowy obejmuje 40 godzin lekcyjnych, podzielonych na 5 dni szkoleniowych. Szkolenie dla I grupy rozpocznie się w dniu 26 maja 2014 r. Z kolei indywidualne doradztwo zawodowe rozpocznie się w dniu 28 maja 2014 r. Blok szkoleniowo-doradczy realizowany będzie wyłącznie w siedzibie Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju w Leżajsku przy ul. Targowej 9.


Terminy cykli szkoleniowych:
I grupa: 26-30 maja 2014 r.
II grupa: 2-6 czerwca 2014 r.
III grupa: 9-13 czerwca 2014 r.

Podział uczestników na grupy szkoleniowe

16-05-2014 Wyniki rekrutacji uczestników do projektu

Miło nam poinformować, że w dniu 14 maja 2014 roku Komisja Rekrutacyjna w projekcie „Więcej biznesu na Podkarpaciu” zakończyła prace nad wyłonieniem grupy jego uczestników. W związku z tym poniżej zamieszczamy listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w podziale na płeć Kandydatów.


Lista uczestników projektu - kobiety
Lista uczestników projektu - mężczyźni

Osoby znajdujące się na miejscach 1-20 powyższych list rankingowych prosimy o niezwłoczne potwierdzenie chęci uczestnictwa w projekcie (telefonicznie lub mailowo).
Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązane są do dostarczenia oryginału zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie co najmniej 12 miesięcy przed datą złożenia dokumentów rekrutacyjnych (od 10 marca 2013 r. do nadal). Na powyższe dokumenty czekamy do 21 maja 2014 r. Nie dotrzymanie tego terminu skutkować będzie usunięciem Kandydata z listy uczestników projektu.
Pozostałe informacje i instrukcje wysłane zostaną na skrzynki mailowe osób zakwalifikowanych do projektu.

 

15-05-2014 Informacje o przyczynach odrzucenia aplikacji

Do do osób, które nie zakwalifikowały się do rozmów kwalifikacyjnych będących kolejnym etapem rekrutacji, pocztą tradycyjną wysłane zostały pisma z informacją o przyczynie odrzucenia aplikacji wraz z uzasadnieniem i uzyskanym wynikiem punktowym.
Przypominamy, że zgodnie z §5, pkt. 14 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Więcej biznesu na Podkarpaciu” decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.

 

05-05-2014 Akrualizacja list oceny merytorycznej

W związku z rezygnacjami z udziału w projekcie, oraz uwzględnionymi odwołaniami od decyzji dotyczących kryteriów formalnych zweryfikowanych podczas oceny merytorycznej, przedstawiamy zaktualizowane listy z wynikami oceny merytorycznej wniosków.

Wyniki oceny merytorycznej - kobiety

Wyniki oceny merytorycznej - mężczyźni

 

28-04-2014 Wyniki oceny merytorycznej

Poniżej publikujemy wyniki oceny merytorycznej zgłoszeń poprawnych formalnie. Zostały one podzielone na dwie listy z uwzględnieniem płci Kandydatów. Pierwsze 30 osób z obu list zaproszone zostanie na rozmowy kwalifikacyjne. Dokładny termin planowanej rozmowy przekazany zostanie kandydatom telefonicznie lub mailowo. W związku z powyższym osoby wyznaczone do uczestnictwa w rozmowach kwalifikacyjnych proszone są o niezwłoczne poinformowanie mailowo lub telefonicznie personelu projektu o chęci uczestnictwa w rozmowie lub rezygnacji z udziału w projekcie.

Wyniki oceny merytorycznej - kobiety

Wyniki oceny merytorycznej - mężczyźni

 

25-04-2014 Zaktualizowana lista z wynikami oceny formalnej formularzy zgłoszeniowych

Poniżej publikujemy zaktualizowaną listę z wynikami oceny formalnej uwzględniającą złożone odwołania, rezygnacje z udziału w projekcie, oraz wyniki weryfikacji kryteriów formalnych podczas oceny merytorycznej.

Plik do pobrania

 

16-04-2014 Zmiana harmonogramu rekrutacji

W trosce o zachowanie najwyższego poziomu obiektywizmu i rzetelności oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych do projektu informujemy, że wydłużony został okres przeznaczony na ocenę merytoryczną zgłoszeń. W związku z powyższym nowe terminy w harmonogramie rekrutacji przedstawiają się następująco:
do 30 kwietnia – ocena merytoryczna zgłoszeń
5 - 16 maja – rozmowy kwalifikacyjne z testem na przedsiębiorczość

Za zmiany serdecznie przepraszamy, życząc jednocześnie wesołych i pogodnych świąt wielkanocnych.

 

02-04-2014 Wyniki weryfikacji formalnej formularzy zgłoszeniowych do projektu

Poniżej zamieszczamy listę z wynikami oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych złożonych przez osoby zainteresowane uczestnictwem w I edycji projektu „Więcej biznesu na Podkarpaciu”. Ponadto informujemy, iż autorzy aplikacji z negatywną oceną formalną otrzymają pisemną informację o przyczynach odrzucenia zgłoszenia.

Plik do pobrania

 

02-04-2014 Wyniki weryfikacji formalnej formularzy zgłoszeniowych do projektu

Poniżej zamieszczamy listę z wynikami oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych złożonych przez osoby zainteresowane uczestnictwem w I edycji projektu „Więcej biznesu na Podkarpaciu”. Ponadto informujemy, iż autorzy aplikacji z negatywną oceną formalną otrzymają pisemną informację o przyczynach odrzucenia zgłoszenia.

 

18-03-2014 Harmonogram rekrutacji

Poniżej podajemy orientacyjny harmonogram poszczególnych etapów rekrutacji prowadzonej w ramach projektu:
17 - 28 marca: weryfikacja formalna formularzy zgłoszeniowych i poprawa przez kandydatów ewentualnych błędów formalnych
01 - 16 kwietnia: ocena merytoryczna zgłoszeń
22 - 30 kwietnia: rozmowy kwalifikacyjne
Jednocześnie informujemy, iż podane powyżej terminy mogą ulec zmianie.

 

17-03-2014 Statystyki dotyczące naboru

Informujemy, iż w ramach I naboru do projektu prowadzonego w dniach 10-14 marca 2014r. wpłynęło łącznie 190 zgłoszeń, w tym 63 kobiet i 127 mężczyzn. Przypominamy, że w ramach I edycji projektu przewidziano 20 miejsc dla kobiet i 20 dla mężczyzn. Oznacza to, że na każde miejsce w projekcie w przypadku kobiet przypada około 3 osoby, natomiast w przypadku mężczyzn ponad 6 osób.

 

06-03-2014 Składanie dokumentów rekrutacyjnych

Informujemy, iż zgodnie z § 5 ust. III Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Więcej Biznesu na Podkarpaciu” w ramach naboru prowadzonego w dniach 10-14 marca 2014 r. składa się wyłącznie Formularz rekrutacyjny i oryginał zaświadczenia z urzędu pracy potwierdzającego status osoby bezrobotnej oraz – jeżeli dotyczy – kopia zaświadczenia z referatu ewidencji ludności o zameldowaniu czasowym (tylko w przypadku braku stałego adresu zameldowania na terenie województwa podkarpackiego) lub potwierdzającego złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego (tylko w przypadku nie posiadania dowodu osobistego). Pozostałe dokumenty udostępnione są tylko i wyłącznie w celach informacyjnych, ponieważ każdy kandydat ma obowiązek zapoznania się z całą dokumentacją dotyczącą udziału w projekcie.

 

04-03-2014 Wypełnianie dokumentów rekrutacyjnych

Informujemy, iż do poprawnego wypełnienia formularza rekrutacyjnego wymagane jest posiadania pakietu MS Office w wersji 2007 lub wyższej. Wersję próbną Office 2013 pobrać można tutaj.

 

24-02-2014 Rozpoczęcie naboru do projektu

Informujemy, iż nabór do pierwszej edycji projektu "Więcej Biznesu na Podkarpaciu" prowadzony będzie w dniach od 10 do 14 marca 2014r. Osoby zainteresowane udziałem projekcie zobowiązane są do zapoznania się z dokumentami umieszczonymi zarówno w kategorii "Dokumenty rekrutacyjne" jak i "Wsparcie finansowe" oraz złożenia we wskazanym terminie wypełnionego formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami.

 

07-01-2014 Informacje o projekcie

Z przyjemnością informujemy, że Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju realizuje projekt „Więcej biznesu na Podkarpaciu”, w ramach którego oferowane będą m.in. dotacje inwestycyjne na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Czytaj dalej


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

Kontakt

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju

ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk

tel. 17 242 79 08 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Zamów newsletter