Więcej biznesu na Podkarpaciu - aktualności - II edycja


01-12-2015 Końcowe rozliczenie wsparcia pomostowego

Z uwagi na zbliżający się koniec okresu trwałości inwestycji zrealizowanych przez Państwa w ramach projektu "Więcej biznesu na Podkarpaciu" przypominamy o konieczności osobistego odbioru weksla, stanowiącego zabezpieczenie dotacji. Przy odbiorze weksla należy złożyć zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt prowadzenia działalności gospodarczej nieprzerwanie przez 12 miesięcy od daty jej rozpoczęcia.

Do Urzędu Skarbowego należy zgłosić się najwcześniej 2 grudnia 2015r.


Warunkiem wydania weksla jest dostarczenie przez uczestnika projektu brakujących dokumentów potwierdzających opłacenie składek ZUS.

 

19-05-2015 Końcowe rozliczenie wsparcia pomostowego

Poniżej udostępniamy wzór zestawienia umożliwiającego końcowe rozliczenie wsparcia pomostowego. Dokument ten należy złożyć wraz ze standardowymi dokumentami rozliczającymi VI transzę wsparcia pomostowego. Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć do siedziby LSR najpóźniej do dnia 10.06.2015r.
Ponadto przypominamy, że kopię formularza ZUS DRA wraz z potwierdzeniami zapłaty składek ubezpieczeniowych należy dostarczać co miesiąc do końca okresu trwania projektu, tj. do 12-ego miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej włącznie.
Zestawienie wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego za okres sześciu miesięcy otrzymywania wsparcia pomostowego

 

23-02-2015 Utrudniony kontakt z personelem projektu

W związku z prowadzonymi wizytami monitorującymi realizację inwestycji przez Uczestników I edycji projektu, prosimy o kontaktowanie się w sprawach projektowych drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.), gdyż kontakt telefoniczny i osobisty z personelem projektu może być utrudniony z uwagi na częste całodniowe wyjazdy i przebywanie w terenie.

 

09-01-2015 Sugestie dotyczące realizacji inwestycji

Przed realizacją inwestycji bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z wszelką dokumentacją dotyczącą wsparcia finansowego (zwłaszcza z Regulaminem udzielania wsparcia , Katalogiem wydatków kwalifikujących się do dofinansowania oraz Szczegółowym zestawieniem wydatków inwestycyjnych), aby uniknąć późniejszych problemów z rozliczeniem dotacji. Szczególną ostrożność należy zachować zwłaszcza podczas zakupu rzeczy używanych bądź dokonywania remontów finansowanych w ramach projektu. Poniżej przypominamy o najważniejszych elementach dotyczących realizacji zakupów:

1. rzeczy używanych:

 • najpóźniej w dniu zakupu/zapłaty należy uzyskać wycenę od uprawnionego rzeczoznawcy (koszt zakupu nie może być wyższy niż wartość wynikająca z wyceny),
 • w przypadku zakupu samochodu, może to być jedynie pojazd ciężarowy (podczas poszukiwań odpowiedniego modelu należy zwracać uwagę na zapisy zawarte w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu),
 • należy we własnym zakresie sprawdzić, czy kupowany sprzęt używany w ciągu ostatnich 7 lat nie został sfinansowany ze środków publicznych. W praktyce sprowadza się to do uzyskania od poprzednich właścicieli tzw. Oświadczenia o pochodzeniu sprzętu używanego (wzory takich oświadczeń są dostępne w Internecie)

2. usług remontowych:

 • prace remontowe mogą zostać wykonane wyłącznie w zakresie określonym w kosztorysie przedwykonawczym i zakończone wystawieniem przez wykonawcę dokumentów spójnych kwotowo: kosztorysu powykonawczego i faktury,
 • remont może być wykonywany jedynie w obiekcie przeznaczonym pod działalność gospodarczą (zgłoszonym do właściwego urzędu jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej).

3. ogólne sugestie:

 • opłacając dany wydatek przelewem w tytule należy podawać numer dokumentu księgowego (faktury, proformy, rachunku itp.),
 • zagraniczne dokumenty księgowe powinny zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego,
 • w przypadku zamówień internetowych opłacanych przez systemy pośredniczące (Allegro, PayU, PayPal itp.) należy kompletować dokumenty łączące wydatek z zakupem.

 

09-01-2015 Wzory dokumentów do rozliczenia inwestycji

Poniżej udostępniamy zestaw dokumentów umożliwiających rozliczenie inwestycji realizowanych w ramach umowy o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. W celu uproszczenia formularzy zmieniono sposób przygotowania rozliczenia w stosunku do I edycji projektu. W II edycji projektu obowiązującym wzorem dokumentu pt. „Zestawienie wydatków” jest jeden plik w formacie programu MS Word (.doc). Osoby, które rozpoczęły wypełnianie rozliczenia na dokumentach przeznaczonych dla I edycji proszone są o przeniesienie danych do wzoru obowiązującego w II edycji (z pliku excela dla I edycji można skorzystać we własnym zakresie w celu kontroli poprawnego wydatkowania dotacji).

Jednocześnie przypominamy o konieczności wykorzystania obowiązkowego doradztwa specjalistycznego w wymiarze 3 godzin, którego przedmiotem może być m.in. pomoc w opracowaniu poprawnego rozliczenia. Nadmieniamy, że rozliczenia inwestycji niekompletne, niepoprawnie wypełnione lub niezawierające wszystkich wymaganych załączników nie będą przyjmowane. W związku z tym prosimy o kontakt w celu ustalenia terminów spotkań z doradcą, bowiem w innym wypadku terminy te zostaną narzucone Państwu z góry.

 

08-01-2015 Przypomnienie o specjalistycznym doradztwie

Przypominamy, że zgodnie z § 1 ust. 4 Umowy na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej mają Państwo do dyspozycji 3 godziny doradztwa specjalistycznego, podczas którego można skonsultować z doradcą zagadnienia związane z:

 • rozliczeniem dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego,
 • źródłami finansowania rozwoju działalności gospodarczej,
 • prawem, finansami, księgowością.

Doradca będzie dostępny od przyszłego tygodnia we wtorki i środy w godzinach od 8:00 do 16:00, jednak jego dyżury uzależnione są  od skali zainteresowania doradztwem ze strony Uczestników II edycji projektu, dlatego konieczne jest uprzednie ustalenie dostępnego terminu. Pierwsze spotkania odbywać się będą w dniach 13-14 stycznia 2015 r., dlatego prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy z personelem projektu w celu zarezerwowania indywidualnych terminów spotkań.

08-01-2015 Wzory opisu dokumentów księgowych

Przypominamy, że wszystkie dokumenty księgowe (faktury, umowy kupna sprzedaży) potwierdzające fakt:

 • zrealizowania inwestycji objętej Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
 • poniesienia wydatków w ramach wsparcia pomostowego,

powinny być odpowiednio opisane przez Uczestnika projektu.
Poniżej udostępniamy wzory opisów, które powinny się znaleźć na ich odwrocie ww. dokumentów (po uzupełnieniu o właściwe dane można je nadrukować lub przepisać). Pomocniczo zamieszczamy także przykładowe treści wspomnianych opisów oraz plik z komentarzem do wypełnianych danych.

 

07-01-2015 Zasady wypłacania i wydatkowania wsparcia pomostowego

W związku z pojawiającymi się zapytaniami ze strony Uczestników projektu przypominamy, że zgodnie z § 3 ust. 3 Umowy na udzielenie wsparcia pomostowego, kolejne transze wypłacane są do 20-go dnia każdego miesiąca. Wsparcie pomostowe rozliczane jest jednak fakturami a nie przelewami, co oznacza, że koszty należy ponosić już od 1-go dnia kolejnego miesiąca i nie ma potrzeby wstrzymywania się z ponoszeniem kosztów do momentu otrzymania kolejnej transzy wsparcia. Wręcz zalecane jest zbieranie i opłacanie faktur od początku miesiąca, aby możliwe było wykorzystanie pełnej kwoty otrzymanego wsparcia w okresie jednego miesiąca kalendarzowego (środki z wsparcia pomostowego mają być przeznaczane na bieżące koszty działalności, co oznacza, że nie można ich kumulować na rachunku bankowym). Nie wydatkowanie miesięcznych transz wsparcia pomostowego na bieżąco skutkować będzie zwrotem niewykorzystanych środków wraz z odsetkami karnymi.

 

18-12-2014 Rozliczanie wsparcia pomostowego

Przypominamy, że do 10 dnia każdego miesiąca zobowiązani są Państwo dostarczyć do siedziby Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju dokumenty rozliczające kolejne otrzymane transze wsparcia pomostowego.

Na comiesięczne rozliczenie wsparcia pomostowego składa się:

oraz, w przypadku zapłaty składek ZUS w miesiącu kolejnym, gdy przelewy te nie widnieją na wspomnianym powyżej wyciągu:

 • parafowane oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem pojedyncze potwierdzenia dokonania przelewów do ZUS

 

UWAGA!!!
Przyjmowane są tylko kompletne rozliczenia i tylko do 10 dnia każdego miesiąca. Przekroczenie tego terminu bądź niezłożenie kompletu dokumentów skutkuje zaprzestaniem wypłaty dalszych transz dotacji.

 

06-11-2014 Utrudniony kontakt z personelem projektu

W związku z prowadzonymi wizytami monitorującymi realizację inwestycji przez Uczestników I edycji projektu, prosimy o kontaktowanie się w sprawach projektowych drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.), gdyż kontakt telefoniczny i osobisty z personelem projektu może być utrudniony z uwagi na częste całodniowe wyjazdy i przebywanie w terenie.

 

05-11-2014 Instrukcja postępowania dla uczestników II edycji projektu

Poniżej udostępniamy instrukcję postępowania dla uczestników II edycji projektu, którzy znajdują się na liście osób rekomendowanych do dofinansowania, oraz wzory wymaganych oświadczeń. Ponadto do części Uczestników drogą mailową przesłane zostaną indywidualne instrukcje do aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych.

Osoby znajdujące się na liście wniosków możliwych do sfinansowania z oszczędności powinny wstrzymać się z rejestracją działalności gospodarczej do momentu otrzymania informacji od personelu projektowego o pozytywnej decyzji Instytucji Pośredniczącej.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA DLA UCZESTNIKÓW  II EDYCJI PROJEKTU
Regulamin zabezpieczeń
Oświadczenie o pomocy de minimis
Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
Oświadczenie MSP
Oświadczenie o płatnościach bezgotówkowych

 

03-11-2014 Zbiorcze listy rezerwowe wniosków o wsparcie finansowe

Poniżej publikujemy zbiorcze listy rezerwowe wniosków o wsparcie finansowe złożonych do obydwu edycji projektu ze wskazaniem, które z nich mogą zostać sfinansowane z oszczędności powstałych w budżecie projektu. Przypominamy, iż zgodnie z § 6. ust. 14. Regulaminu udzielania wsparcia finansowego, warunkiem przyznania dofinansowania z oszczędności jest uzyskanie od Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie) zgody na wypłatę dodatkowego wsparcia finansowego. O decyzji w tej sprawie poinformujemy zainteresowane osoby niezwłocznie po uzyskaniu oficjalnego stanowiska Instytucji Pośredniczącej (zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego czas oczekiwania na odpowiedź może wynieść nawet miesiąc).
Zbiorcze listy rezerwowe

 

03-11-2014 Procedura składania odwołań od decyzji Komisji Oceny Wniosków

Przypominamy, że zgodnie z § 7 Regulaminu udzielania wsparcia finansowego, procedura odwoławcza dotyczy tylko i wyłącznie wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej, które nie znalazły się na wstępnej liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania, a nie dotyczy wniosków, którym została pomniejszona kwota dofinansowania zakupów inwestycyjnych na etapie oceny merytorycznej. Oznacza to, że odwołanie mogą złożyć jedynie autorzy wniosków znajdujących się na Liście Rezerwowej. Uczestnik projektu, którego wniosek nie znalazł się na głównej liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania, ma możliwość złożenia pisemnego odwołania od decyzji Komisji Oceny Wniosków, jednakże tylko w zakresie oceny biznes planu. Odwołanie nie może dotyczyć rozszerzenia biznes planu o nowe treści, a nie zachowanie tego warunku będzie skutkowało nie przyjęciem odwołania.

 

03-11-2014 Zakończenie oceny merytorycznej wniosków o wsparcie finansowe

Informujemy, iż zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o wsparcie finansowe złożonych przez Uczestników II edycji projektu. W związku z powyższym poniżej publikujemy wstępne listy rankingowe z wynikami oceny. Ostateczne listy rankingowe udostępnione zostaną po zakończeniu procedury odwoławczej.

Osoby znajdujące się na Wstępnej Liście Rankingowej proszone są o potwierdzenie drogą mailową chęci uzyskania wsparcia finansowego oraz zapoznanie się z procedurą rejestrowania działalności gospodarczej i znalezienie poręczycieli spełniających wymagania określone w Regulaminie zabezpieczeń. Szczegółowa instrukcja dotycząca dalszego postępowania i obowiązujących terminów udostępniona zostanie w najbliższych dniach na stronie internetowej projektu.

UWAGA!!!
NIE WOLNO ROZPOCZYNAĆ PROCEDURY REJESTRACJI FIRMY ANI DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZED UDOSTĘPNIENIEM SZCZEGÓŁOWEJ INSTRUKCJI POSTĘPOWANIA!

Lista rankingowa biznesplanów II ed. – kobiety
Lista rankingowa biznesplanów  II ed. – mężczyźni

31-10-2014 Ocena merytoryczna wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

W związku z przedłużającym się procesem oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego, spowodowanym opóźnieniami w składaniu przez niektórych uczestników dodatkowych wyjaśnień na wezwanie Komisji Oceny Wniosków informujemy, iż przesunięciu ulegnie moment rozpoczęcia przez Państwa działalności gospodarczej. Uwzględniając zagwarantowany w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego w ramach projektu okres składania ewentualnych odwołań, konieczność zorganizowania przez Państwa zabezpieczeń umów o wsparcie finansowe oraz czas na zawarcie przedmiotowych umów przewidujemy, że proponowany Państwu termin rozpoczęcia działalności gospodarczej przypadnie na II połowę listopada. Dokładny termin wskazany zostanie po opublikowaniu ostatecznych list rankingowych.

Za zaistniałe opóźnienia serdecznie przepraszamy informując jednocześnie, że ocena złożonych wniosków przeprowadzona zostanie w terminach zgodnych z zapisami Regulaminu udzielania wsparcia finansowego, tj. w ciągu 21 dni roboczych od daty zakończenia naboru wniosków.

W oczekiwaniu na rozstrzygnięcia zachęcamy do zapoznania się z procedurą rejestrowania działalności gospodarczej oraz rozpoczęcie poszukiwań poręczycieli  spełniających wymagania określone w Regulaminie zabezpieczeń.

17-10-2014 Wyniki weryfikacji formalnej wniosków o wsparcie finansowe

Informujemy, iż w ramach II edycji projektu wpłynęło łącznie 37 wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (w tym 19 od Uczestników i 18 od Uczestniczek). Wszystkie złożone wnioski pozytywnie przeszły weryfikację formalną. Wyniki oceny merytorycznej opublikowane zostaną niezwłocznie po zakończeniu prac Komisji Oceny Wniosków.
Wyniki weryfikacji formalnej wniosków złożonych w ramach I edycji

 

02-10-2014 Wzory umów o wsparcie finansowe

Poniżej zamieszczamy wzory umów o wsparcie finansowe, które będą zawierane z uczestnikami II edycji projektu na okoliczność przyznawania jednorazowych dotacji inwestycyjnych oraz 6-miesięcznego wsparcia pomostowego.

Wzór umowy o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
Wzór umowy na udzielenie wsparcia pomostowego

 

29-09-2014 Wzory zakładek do wniosku o wsparcie finansowe

W celu ułatwienia procesu przygotowania wniosku o wsparcie finansowe udostępniamy wzory zakładek możliwych do zastosowania przy kompletowaniu dokumentów.
Jednocześnie informujemy, iż w celu uwiarygodnienia informacji wpisanych do biznesplanu, należy potwierdzić je dokumentami źródłowymi (potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów, świadectw pracy, porozumień współpracy, umów najmu itp.).

Plik do pobrania


23-09-2014 Termin przyjmowania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

W związku ze zbliżającym się zakończeniem cyklu szkoleniowo-doradczego informujemy, że nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego do II edycji projektu „Więcej biznesu na Podkarpaciu” prowadzony będzie w dniach od 29 września do 10 października 2014 r. Zachęcamy do jak najszybszego składania wniosków, co znacznie usprawni i przyspieszy proces przyznawania dotacji. Jednocześnie Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju zastrzega sobie prawo do zmiany wskazanego powyżej terminu, o czym niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej projektu.

Uczestnicy projektu zobowiązani są do zapoznania się z niezbędną dokumentacją umieszczoną w kategorii „Wsparcie finansowe” oraz złożenia we wskazanym terminie wypełnionego Wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Zasady składania aplikacji o przyznanie pomocy umieszczone są w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego.

Ponadto informujemy, iż w celu jak najlepszego zaplanowania wydatków z dotacji należy:

 • do każdego wydatku zebrać co najmniej trzy oferty/wyceny od sprzedawców/wykonawców, wybrać najkorzystniejszą z nich i na ich podstawie skalkulować wydatki wchodzące w skład inwestycji,
 • podczas opisywania składowych inwestycji operować tylko i wyłącznie parametrami technicznymi i/lub jakościowymi danego sprzętu (do planu inwestycyjnego nie należy wpisywać konkretnych modeli ani nazw własnych danego sprzętu),
 • rodzaj i koszt poszczególnych elementów inwestycji planować tak, by były one uzasadnione w kontekście planowanej działalności (tj. unikać m.in. zawierania w inwestycji „topowych” modeli sprzętu – chyba że są one odpowiednio uzasadnione i jednocześnie niezbędne w danej działalności).

 

09-09-2014 Aktualizacja harmonogramu doradztwa

Poniżej zamieszczamy zaktualizowany harmonogram doradztwa dla drugiej edycji projektu „Więcej biznesu na Podkarpaciu”. Zmiany wyróżniono kolorem pomarańczowym.
Harmonogram doradztwa

03-09-2014 UWAGA! Korekta wzoru biznesplanu

W związku z wykrytym błędem we wzorze biznesplanu udostępniamy jego skorygowaną wersję. Błąd dotyczył części VI. w punkcie 6. „Rachunek zysków i strat” – pozycja E. „Podatek dochodowy”. Zamiast wzoru (C-D)*18% powinno być: (C*18%)-D. Prosimy o zwrócenie uwagi na ten element podczas opracowywania biznesplanu i skorzystanie z najnowszej wersji formularza (wersja 2.1).

Biznesplan – wersja 2.1 (DOC)
Biznesplan – wersja 2.1 (PDF)

 

27-08-2014 Harmonogram doradztwa przed rozpoczeciem działalności

Poniżej udostępniamy harmonogram doradztwa przed rozpoczęciem działalności przez Uczestników II edycji projektu. Indywidualne doradztwo rozpoczyna się w dniu 8 września i potrwa do dnia 26 września. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem i zaplanowanie swojej obecności w Leżajsku w terminach przyporządkowanych do Państwa numerów referencyjnych. Ewentualne zmiany w harmonogramie dokonywane będą tylko i wyłącznie w następstwie nagłych i niespodziewanych sytuacji losowych a wszelkie zamiany terminów pomiędzy Uczestnikami należy zgłaszać personelowi projektowemu.
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 6 ust. 3. Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie uczestnicy projektu zobowiązani są do wykorzystania w 100% (5 godzin) doradztwa przed złożeniem wniosku o przyznanie wsparcia finansowego. Nie wykorzystanie 100% doradztwa jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Projekcie oraz zwrotem kosztów za otrzymane wcześniej wsparcie.

Harmonogram doradztwa

27-08-2014 Aktualizacja wzoru biznesplanu

Poniżej udostępniamy zaktualizowany wzór biznesplanu (wersja 2.0), który będzie obowiązywał Uczestników II edycji projektu. Plik znajduje się w kolumnie „Dokumenty do pobrania” oraz poniżej niniejszej informacji. W celu ułatwienia Państwu pracy na formularzu, nie ustawiono w nim ograniczenia edytowania, jednak jakiekolwiek zmiany jego formatu są niedopuszczalne i grożą odrzuceniem wniosku o dofinansowanie ze względów formalnych. Po wypełnieniu biznesplanu zalecane jest porównanie jego formatu z wersją PDF.
Przypominamy, że do poprawnego wypełnienia biznesplanu wymagane jest posiadanie pakietu MS Office w wersji 2007 lub wyższej.

Biznesplan – wersja 2.0 (PDF)
Biznesplan – wersja 2.0 (DOC)

 

21-08-2014 Wzór umowy szkoleniowo - doradczej

Poniżej publikujemy do Państwa wiadomości wzór umowy szkoleniowo-doradczej oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie. Dokumenty te podpisywać Państwo będą w pierwszym dniu szkolenia.

Wzór umowy szkoleniowo-doradczej
Wzór deklaracji uczestnictwa

21-08-2014 Zwrot kosztów dojazdu

Uczestnicy projektu biorący udział w szkoleniach i doradztwie mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia – pod warunkiem rzeczywistego ich ponoszenia oraz odpowiedniego udokumentowania. Szczegółowe zasady zwrotu kosztów dojazdu oraz wzory formularzy zamieszczamy poniżej.

Zasady zwrotu kosztów dojazdu
Wniosek o refundację dojazdów komunikacją publiczną
Wniosek o refundację dojazdów samochodem
Karta spotkań w ramach doradztwa
Oświadczenie użyczenia samochodu

 

21-08-2014 Program szkolenia z przedsiębiorczości

Poniżej publikujemy program szkolenia z przedsiębiorczości. Każdy dzień szkoleniowy rozpoczyna się o godzinie 8:00 i trwa do godziny 15:00. Program jest uniwersalny i obowiązuje wszystkie grupy szkoleniowe utworzone w ramach II edycji projektu. Prosimy o punktualne stawianie się w dniu szkolenia jednocześnie przypominając, że zgodnie z § 6 ust. 3. Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie uczestnicy projektu zobowiązani są do ukończenia szkolenia z absencją nieprzekraczającą 20% (8 godzin), przy czym godzin tych nie można dzielić na kilka dni. W praktyce dopuszczalna jest nieobecność tylko w jednym dniu szkolenia. Nieobecność na szkoleniu więcej niż jeden dzień jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Projekcie oraz zwrotem kosztów za otrzymane wcześniej wsparcie.
Ponadto informujemy, że podczas szkoleń uczestnicy mają zapewniony catering w formie zimnych i ciepłych napojów oraz ciastek, a także jedno danie w przerwie obiadowej.

Program szkolenia

20-08-2014 Szkolenia dla uczestników projektu

W związku z wyłonieniem grupy uczestników projektu informujemy, iż I etapem udziału w projekcie będzie uczestnictwo w szkoleniach z przedsiębiorczości i indywidualnym doradztwie zawodowym. Uczestnicy zostaną podzieleni na 3 grupy szkoleniowe. Jeden cykl szkoleniowy obejmuje 40 godzin lekcyjnych, podzielonych na 5 dni szkoleniowych. Szkolenie dla I grupy rozpocznie się w dniu 25 sierpnia 2014 r. o godzinie 8.00, a indywidualne doradztwo zawodowe realizowane będzie od dnia 1 września 2014 r. - również od godziny 8.00. Szczegółowy program doradztwa opublikowany zostanie w najbliższych dniach.

Przypominamy, ze blok szkoleniowo-doradczy realizowany będzie wyłącznie w siedzibie Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju przy ul. Targowej 9 w Leżajsku.

Terminy cykli szkoleniowych:
I grupa: 25 - 29 sierpnia 2014 r.
II grupa: 1 - 5 września 2014 r.
III grupa: 8 - 12 września 2014 r.

Podział uczestników na grupy szkoleniowe

 

19-08-2014 Wyniki rekrutacji uczestników do II edycji projektu

Miło nam poinformować, że w dniu 18 sierpnia 2014 roku Komisja Rekrutacyjna w projekcie „Więcej biznesu na Podkarpaciu” zakończyła prace nad wyłonieniem grupy uczestników jego II edycji. W związku z tym poniżej zamieszczamy listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w podziale na płeć Kandydatów.
Lista uczestników projektu - kobiety
Lista uczestników projektu - mężczyźni

Osoby znajdujące się na miejscach 1-20 powyższych list rankingowych prosimy o niezwłoczne potwierdzenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez wysłanie maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązane są do dostarczenia oryginału zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie co najmniej 12 miesięcy przed datą złożenia dokumentów rekrutacyjnych (od 23 czerwca 2013 r. do nadal). Na powyższe dokumenty czekamy do 22 sierpnia 2014 r. W przypadku konieczności dłuższego oczekiwania na wydanie zaświadczenia przez Urząd Skarbowy, w powyższym terminie oczekujemy przynajmniej jego skanu na maila - oryginał można wysłać pocztą/kurierem lub dostarczyć osobiście/przez inną osobę do siedziby Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju. Nie dotrzymanie tego terminu skutkować będzie usunięciem Kandydata z listy uczestników projektu.

28-07-2014 Informacje o przyczynach odrzucenia aplikacji

Do osób, które nie zakwalifikowały się do rozmów kwalifikacyjnych będących kolejnym etapem rekrutacji, pocztą tradycyjną wysłane zostaną pisma z informacją o przyczynie odrzucenia aplikacji wraz z uzasadnieniem i uzyskanym wynikiem punktowym.
Przypominamy, że zgodnie z §5, pkt. 14 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Więcej biznesu na Podkarpaciu” decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.

 

25-07-2014 Wyniki oceny merytorycznej zgłoszeń do II edycji projektu

Poniżej publikujemy wyniki oceny merytorycznej zgłoszeń poprawnych formalnie. Zostały one podzielone na dwie listy z uwzględnieniem płci Kandydatów. Pierwsze 30 osób z obu list zakwalifikowane zostały na rozmowy kwalifikacyjne. W związku z powyższym osoby wyznaczone do uczestnictwa w rozmowach kwalifikacyjnych proszone są o niezwłoczne przesłanie na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. informacji o chęci uczestnictwa w rozmowie lub rezygnacji z udziału w projekcie. W odpowiedzi na przesłanego maila przekazany zostanie dokładny termin planowanej rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowy odbywać  będą się w okresie 5-14 sierpnia. Na informacje o chęci uczestnictwa w rozmowie czekamy do 30 lipca 2014 r.

Wyniki oceny merytorycznej - kobiety
Wyniki oceny merytorycznej – mężczyźni

 

25-07-2014 Wyniki oceny formalnej zgłoszeń do II edycji projektu

Poniżej publikujemy zaktualizowaną listę z wynikami oceny formalnej uwzględniającą rezygnacje z udziału w projekcie, oraz wyniki weryfikacji kryteriów formalnych podczas oceny merytorycznej.

Plik do pobrania

 

16-07-2014 Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych do II edycji

Poniżej zamieszczamy listę z wynikami oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych złożonych przez osoby zainteresowane uczestnictwem w II edycji projektu „Więcej biznesu na Podkarpaciu”. Dalsze etapy rekrutacji realizowane będą zgodnie z harmonogramem podanym w informacji z dnia 7 lipca.

Lista rankingowa zgłoszeń do II edycji - ocena formalna

07-07-2014 Informacje dotyczące rekrutacji do II edycji projektu

Informujemy, iż w ramach naboru do II edycji projektu prowadzonego w dniach 23 czerwca - 4 lipca 2014 r. wpłynęło łącznie 162 zgłoszenia, w tym 49 kobiet i 113 mężczyzn. Przypominamy, że w ramach II edycji projektu przewidziano 20 miejsc dla kobiet i 20 dla mężczyzn. W związku z powyższym podajemy przybliżone terminy dalszych etapów rekrutacji:

07 – 11 lipca: weryfikacja formalna formularzy zgłoszeniowych i poprawa przez kandydatów ewentualnych błędów formalnych
14 – 25 lipca: ocena merytoryczna zgłoszeń
04 – 14 sierpnia: rozmowy kwalifikacyjne

Jednocześnie informujemy, iż podane powyżej terminy mogą ulec zmianie.

 

27-06-2014 Przedłużenie rekrutacji do II edycji projektu

Informujemy, iż rekrutacja do II edycji projektu "Więcej Biznesu na Podkarpaciu" została przedłużona do dnia 4 lipca 2014r. (piątek) do godziny 15.00. Formularze rekrutacyjne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00 w pokoju nr 9 (II piętro).

 

03-06-2014 Rekrutacja uczestników do II edycji projektu WIĘCEJ BIZNESU NA PODKARPACIU

Informujemy, iż nabór do drugiej edycji projektu "Więcej Biznesu na Podkarpaciu" prowadzony będzie w dniach od 23 do 27 czerwca 2014r. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są do zapoznania się z dokumentami umieszczonymi zarówno w kategorii "Dokumenty rekrutacyjne" jak i "Wsparcie finansowe" oraz złożenia we wskazanym terminie wypełnionego formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami.
Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju zastrzega sobie prawo do zmiany wskazanego powyżej terminu o czym niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej projektu.

Formularz Rekrutacyjny (aktualizacja 03.06.2014)

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

Kontakt

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju

ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk

tel. 17 242 79 08 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Zamów newsletter