O nas

Budynek LSRLeżajskie Stowarzyszenie Rozwoju (LSR) zostało powołane w czerwcu 1993r.

LSR jest tzw. instytucją otoczenia biznesu i funkcjonuje na zasadach „non profit”.

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie ważnych społecznie i gospodarczo działań służących rozwojowi lokalnej społeczności.

Stowarzyszenie realizuje swój cel w szczególności poprzez:

a) współpracę ze społecznością lokalną w zakresie przedsięwzięć z dziedzin: oświata, dobroczynność, edukacja, ekologia, kultura, ochrona zdrowia, rozwój społeczny, ochrona środowiska, sprawy obywatelskie, pomoc społeczna, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,

b) prowadzenie działalności oświatowej polegającej w szczególności na: organizowaniu szkoleń, seminariów, sesji popularnonaukowych, świadczeniu usług informacyjno-doradczych dla osób bezrobotnych, małych i średnich firm oraz zakładaniu i prowadzeniu szkół, realizacji programów stypendialnych,

c) wspieranie i promocja małej i średniej przedsiębiorczości także poprzez tworzenie instrumentów finansowych (fundusz poręczeń kredytowych, fundusz pożyczkowy),

d) współudział w tworzeniu i realizacji programów przeciwdziałania bezrobociu, w tym również związanych z agroturystyką i rolnictwem ekologicznym,

e) gromadzenie oraz rozpowszechnianie informacji wspierającej rozwój społeczny i gospodarczy,

f) działalność wydawniczą np. biuletyny, informatory itp.,

g) podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie wdrażania nowych technologii oraz innowacji teleinformatycznych,

h) promowanie działań związanych z członkostwem w UE,

i) współpracę z przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi, administracją samorządową i państwową oraz innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi,

j) prowadzenie krajowego i międzynarodowego pośrednictwa pracy,

k) wspieranie i realizację działań związanych z rozwojem i promocją turystyki.

lsrLSR prowadzi szeroką działalność mającą na celu rozwój regionu i realizuje swoje zadania statutowe głównie poprzez realizację projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej. LSR zrealizowała wiele projektów, w tym dotyczących promocji przedsiębiorczości oraz rozwoju zasobów ludzkich.

W latach 2009-2011, w ramach projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 POKL oraz 2.5 ZPORR LSR udzieliło ok. 200 dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

LSR realizuje działalność charytatywną prowadząc tzw. Fundusz Lokalny, który wspiera inne lokalne organizacje pozarządowe oraz udziela stypendiów uzdolnionej młodzieży. Celem zapewnienia transparentności działalności oraz max. jej efektywności w roku 2009 LSR ufundował Fundację Fundusz Lokalny, który podjął działalność Funduszu Lokalnego; Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego ( http://www.fundacja.lsr.pl/).

W latach 1999-2012 najpierw Fundusz Lokalny a od roku 2009 Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku zgromadziła i przekazała lokalnej społeczności kwotę ok. 1 mln zł w postaci grantów oraz stypendiów.

Oferujemy m.in. następujące usługi:

1. INFORMACYJNA:

Punkt Konsultacyjny: Głównym celem funkcjonowania lokalnego PK jest świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także osób fizycznych zamierzających założyć własną działalność gospodarczą.

2. SZKOLENIOWA:

Działalność szkoleniowa LSR w głównej mierze oparta jest o realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych lub zamówień innych instytucji np. PUP-ów. Wachlarz oferowanych szkoleń jest bardzo różnorodny, a co za tym idzie adresowany do różnych odbiorców. Rodzaje szkoleń: z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej; BHP; językowe; inne.

LSR figuruje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

3. DORADCZA:

LSR m.in. w ramach projektu PK świadczy usługi doradcze związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności dotyczące finansów, marketingu, prawa pracy i prawo podatkowego oraz organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, pozyskania finansowania firmy.

4. WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

W oparciu w szczególności o realizację projektów współfinansowanych ze środków UE, w ramach których przeprowadzane są szkolenia, doradztwo, a także przyznawane są dotacje dla nowych przedsiębiorców.

5. DZIAŁALNOŚĆ BIURA RACHUNKOWEGO.

Biuro rachunkowe LSR świadczy kompleksową obsługę księgową i kadrowo-płacową.

6. ORGANIZACJA TARGÓW, WYSTAW.

LSR organizowało lokalną wystawę produktów lokalnych, w czasie której lokalni przedsiębiorcy mieli możliwość prezentacji swojej oferty.

7. APLIKOWANIE I REALIZACJA PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ.

lsrSektorowy Program Operacyjny „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”, Program Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza, Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, i wiele innych.

KSU – LSR od roku 1997 jest Ośrodkiem Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU), prowadzonego przez PARP.

ISO – LSR posiada wdrożony i utrzymywany certyfikowany System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001. Certyfikacji dokonał ZETOM-CERT Sp. z o.o. a następnie Q&R Sp. z o.o. z/s w Lublinie.

Zakres certyfikacji obejmuje usługi świadczone w ramach Krajowego Systemu Usług:

  • usługi informacyjne,
  • usługi szkoleniowe,
  • usługi doradcze o charakterze ogólnym,
  • usługi finansowe (pożyczki).

Kontakt

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju

ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk

tel. 17 242 79 08 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Zamów newsletter