ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/6.2/POKL/2014

 

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty

 


Zapytanie ofertowe nr 06/6.2/POKL/2014

dotyczące dostawy pamięci przenośnej typu pendrive 

na podstawie umowy z dn. 27-12-2013 roku nr UDA-POKL.06.02.00-18-014/13-00

o dofinansowanie projektu „Więcej biznesu na Podkarpaciu”

realizowanego przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju w Leżajsku

w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

Niniejszym zapraszamy do składania ofert na „Dostawę pamięci przenośnej typu pendrive” na potrzeby realizacji projektu „Więcej biznesu na Podkarpaciu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie przedstawionym w formularzu oferty (załącznik nr 1):

 

Termin złożenia oferty: 03.03.2014 r. do godz. 15:00;

Forma składania ofert: elektroniczna na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.;

Formy komunikacji: poczta elektroniczna, fax, list;

Termin dostawy: w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty;

Miejsce dostawy: ul. Targowa 9,37-300 Leżajsk;

Kryterium wyboru oferty: cena 100%; ocenie zostanie poddana wartość całej oferty;

Forma i termin płatności: przelew w ciągu 7 dni od realizacji dostawy.

 

Informacje dodatkowe:

1.    Wykonawcy muszą spełniać wymagania wynikające z art. 22 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

2.    Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

5.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.    Oferta powinna dotyczyć całości zamówienia.

7.    Podane w ofercie ceny obejmują wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z dostawą.

Załącznik nr 1

 

Kontakt

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju

ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk

tel. 17 242 79 08 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Zamów newsletter