Fundusz pożyczkowy LSR

FUNDUSZ POŻYCZKOWY
PRZY LEŻAJSKIM STOWARZYSZENIU ROZWOJU

pożyczki dla mikroprzedsiębiorców


Warunki udzielenia pożyczki
• Pożyczki udzielane są na kwotę od 1 000 EURO do 25 000 EURO,
• Maksymalny okres spłaty pożyczki wraz z odsetkami wynosi 60 miesięcy
• Maksymalny okres karencji wynosi 3 miesiące
• Oprocentowanie pożyczki - od 1%*, stałe w całym okresie finansowania.
• Prowizja - 0%
• Pożyczka nie podlega podatkowi od czynności cywilno prawnych (PCC)
• Zabezpieczenia udzielonej pożyczki mogą być ustanowione w formie weksla In blanco, poręczenia wekslowego, zastawu rejestrowego, hipoteki i przewłaszczenia na zabezpieczenie.
• Poniesienie nakładów inwestycyjnych należy udokumentować fakturami, rachunkami i umowami kupna sprzedaży w ciągu 90 dni od daty wypłaty pożyczki. Płatności muszą być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego.
• Przewidywany okres na rozpatrzenie wniosku – do 10 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

Kto może skorzystać z oferty funduszu
mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, którzy inwestują w działania gospodarczo rentowne na obszarze województwa podkarpackiego i którzy jednocześnie:
a. nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.U. C 244 z 1.10.2004),
b. nie spełniają warunków określonych dla zagrożonego przedsiębiorstwa o których mowa w art. 1 ust. 7 rozporządzenia nr 800/2008,
c. nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym,
 
Na co można przeznaczyć pożyczkę
Mikroprzedsiębiorcy, mogą ubiegać się o pożyczki z przeznaczeniem na następujące koszty kwalifikowane o charakterze inwestycyjnych i obrotowym, związane z prowadzoną bądź podejmowaną działalnością gospodarczą:
a) zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz nabycie materiałów i usług służących wytworzeniu środków trwałych lub wyposażenia,
b) prawo wieczystego użytkowania,
c) zakup budynków lub budowli związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz finansowaną inwestycją, łącznie z gruntem na którym są położone,
d) zakup wartości niematerialnych i prawnych w szczególności: zakup oprogramowania, licencji, know-how, w tym podstawowej opłaty franczyzowej,
e) sfinansowanie kosztów robót budowlanych (nabycie wyłącznie materiałów budowlanych, usług budowlanych, usług nadzoru budowlanego, usług ekspertyz,
badań geologicznych, usług projektowych), w budynkach i budowlach oraz gruntach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
f) zakup środków transportu z wyłączeniem przedsiębiorstw wykonujących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego, jeżeli ubiegają się one o pożyczkę oprocentowaną poniżej stopy referencyjnej ustalonej zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych.
g) zakup materiałów, surowców i towarów charakterystycznych dla podejmowanej lub prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli zakupy
te powiązane są z planem założenia lub rozwoju przedsiębiorstwa,
h) koszty transportu, instalacji, rejestracji, ubezpieczenia majątkowego, remontu lub ulepszenia składników majątku określonych w pkt. a, c - g jeżeli dotyczą składników majątku nabywanych w ramach inwestycji (kosztów kwalifikowanych) i są niezbędne do ich prawidłowego użytkowania.
 
W przypadku ubiegania się o pożyczkę preferencyjną na zakup używanego sprzętu lub wyposażenia na Wnioskodawcy ciąży obowiązek udowodnienia że czy przedmiot inwestycji (deklaracja pochodzenia sprzętu):
• w ostatnich 7 latach nie został zakupiony ze środków pomocy krajowej lub wspólnotowej,
• wartość sprzętu odpowiada cenom rynkowym i jest niższa niż wartość podobnego sprzętu nowego,
• sprzęt posiada właściwości techniczne niezbędne do wdrażania i realizacji projektu i odpowiada stosowanym normom i standardom.
 
Formy zabezpieczenia pożyczki

Środki z pożyczki nie mogą być przeznaczone na zakupy konsumpcyjne wnioskodawcy.
*Oprocentowanie pożyczki ustalane jest zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (2008/C 14/02).
 
Rozliczając pożyczkę należy przedłożyć w Funduszu Pożyczkowym oryginały dowodów księgowych, celem ich opieczętowania pieczęcią z informacją o współfinansowaniu wydatku/ów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Art. 22 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173 poz. 1807 ze zmianami), nakłada obowiązek rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy, w sytuacji gdy „jednorazowa wartość transakcji bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł (…)”.
Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Gospodarki „pod pojęciem jednorazowa wartość transakcji należy rozumieć ogólną wartość należności lub zobowiązań określoną w umowie zawartej między przedsiębiorcami”.
 
W związku z powyższym:
•    nie ma możliwości uznania płatności dokonanej gotówką między przedsiębiorcami za wydatek kwalifikowany jeżeli jej wartość przekracza równowartość 15 000 zł; dotyczy to również poszczególnych rat danej transakcji płaconych gotówką, jeżeli jednorazowa wartość transakcji w rozumieniu ustawy przekracza równowartość 15 000 zł, ponieważ ustawa zobowiązuje do płacenia za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy również w przypadku, gdy taka transakcja jest podzielona na raty.
•    w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza równowartość 15 000 zł i część wydatku została poniesiona przelewem, a część gotówką, to kwoty tych rat, które zostały zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy, zostały dokonane zgodnie z obowiązkiem zawartym w art. 22 ustawy i można je uznać za poniesione prawidłowo, natomiast część należności opłacona gotówką nie będzie mogła zastać uznana za wydatek kwalifikowalny.
 

Projekt: Preferencyjne pożyczki dla mikroprzedsiębiorców - Program Funduszu Pożyczkowego przy Leżajskiem Stowarzyszeniu Rozwoju.
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Kontakt

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju

ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk

tel. 17 242 79 08 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Zamów newsletter